Adatvédelmi tájékoztató
Tájékoztatás és megállapodás adatkezelésről

Tájékoztató a Pille-Hungária Zrt. (6320 Solt, Nap u. 2/a, adószám: 25743782203, cégjegyzékszám: 03-10-100541), mint
adatkezelő által kötött adatkezelésről szóló megállapodás lényegéről az Általános Adatvédelmi Rendelet (a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 26.
cikkének megfelelően.

 1. A “Pille Webshop” webáruházban kötendő elektronikus szerződések teljesítése céljából kezeli az érintettek személyes adatait, és határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. 
 2. Az adatkezelés általában olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 
 3. Az adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenység különösen az érintett által önkéntesen megadott személyes adatok gyűjtése, az adatkezelési tájékoztatónak megfelelően, bizonyos esetekben az érintett hozzájárulásának beszerzése, a gyűjtött személyes adatok rögzítése, tárolása, felhasználása a fenti adatkezelési célok érdekében.
 4. Az adatkezeléssel érintett személyek a webshopban regisztráló, vagy vásárló felhasználók.
 5. A kezelt adatok kategóriái a webshopban megadott személyes adatok, az Adatkezelési tájékoztató szerint.
 6. Az érintettek személyes adatait: 
  ○ Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig
  vagy a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezeli.
  ○ A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8
  évig meg kell őrizni ezeket a személyes adatokat.
  ○ Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetők az érintett törlési kérelme
  alapján.

7. Az adatkezelő az érintettől érkezett megkeresések teljesítése céljából az alábbi elérhetőségeket biztosítják az
érintettek részére:

● postai levél: Pille -Hungária Zrt. 6320 Solt, Kecskeméti u. 86
● e-mail: info@pillehungaria.hu
● telefon: 06 78/486-292

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

I. Bevezetés 

A Pille-Hungária Zrt. 6320 Solt, Kecskeméti u. 86, adószám: 25743782203, cégjegyzékszám: 03-10-100541), mint
adatkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) tiszteletben tartja a honlapját látogatók adatainak biztonságát,
a jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek
ismeri el.

Tájékoztatás adatkezelésről

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli azokat a személyes adatokat, amelyek az Adatkezelő honlapjának
(https:pillehungaria.hu) (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a birtokába kerülnek.

A Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő működésével kapcsolatos adatkezelések rendjét, valamint biztosítsa az
adatkezelés és az ezzel összefüggő adatvédelem szabályozásának törvényes rendjét és az adatbiztonság
követelményeinek érvényesülését. A Tájékoztató hatálya kiterjed a Honlapon történő, továbbá azon Adatkezelésekre,
amikor Ön a Szolgáltatóval a Honlapon keresztül vagy egyéb módon kapcsolatba lép, kérdést tesz fel, beleértve a
Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatkezeléseket is.

A Tájékoztató a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – különös tekintettel a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETÉVEL (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel – összhangban került összeállításra.

Jelen Tájékoztatót és a Honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat az Adatkezelő jogosult időről időre, különböző
frissítések miatt, egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítani. A Tájékoztató módosításai a fenti címen történő
közzététellel lépnek hatályba. Erre való tekintettel ajánlott a Honlap rendszeresen történő látogatása és a változások
elfogadhatóságának figyelemmel kísérése.

Az adatkezelő és elérhetőségei:
Név: Pille-Hungária Zrt.
Székhely: 6320 Solt, Kecskeméti u. 86
E-mail: info@pillehungaria.hu
Telefon:06 78/486-292
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Nyéki József Gábor
info@pillehungaria.hu
Telefon:06 78/486-292

II. Fogalom meghatározások 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely
művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a
személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés
céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy
amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi
vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

III. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

A személyes adatok:
kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség,
tisztességes eljárás és átláthatóság”);

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze
nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem
egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk
(„adattakarékosság”);

pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében,
hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék
(„pontosság”);

tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor
kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek
jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is
figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva
legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő felelős a fentieknek történő megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására
(„elszámoltathatóság”).

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

IV. Egyes adatkezelések 

1. Regisztráció (felhasználói fiók létrehozása)
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai: 

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Az érintettek köre: a honlapon regisztrált
valamennyi érintett. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek
valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig vagy a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart. A regisztráció
törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az
Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az
általa megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok
hordozhatóságát, vagy a hozzájárulás visszavonását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton: 6320 Solt, Keccskeméti u. 86 címen,
e-mail útján az info@pillehungaria.hu e-mail címen,
telefonon az 06 78/486-292 számon.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont.
Tájékoztatjuk, hogy 
● a Honlapon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételének (pl. regisztráció, felhasználói fiók létrehozása) és
használatának, valamint a kapcsolattartásnak feltétele, hogy az érintettek önkéntesen személyes adatokat
szolgáltassanak. Ezért kérjük, hogy minden esetben olvassa el a jelen Tájékoztatóban foglaltakat.
● az adatkezelés az Ön önkéntes, előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásán alapul, vagy a
szerződés teljesítéséhez vagy annak megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges, vagy az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
● köteles a személyes adatokat (név, cégnév, adószám, város, e-mail, telefonszám) megadni, hogy regisztrálni
tudjuk.
● az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a felhasználói fiókot nem tudjuk létrehozni.
● Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

A honlap látogatóinak az adatait (pl. IP cím, böngészési információk) a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az
Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és adatbiztonsági okokból, az érintett külön hozzájárulása nélkül rögzíti. 

2. Webáruház működtetéshez/szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 


Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
Az érintettek köre: A webshop honlapján regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek
valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig vagy a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart. Az érintett által
megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az
érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást
követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi
elévülési idő leteltével törölhetők az érintett törlési kérelme alapján.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az
analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések
hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az Adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok
hordozhatóságát, vagy a hozzájárulás visszavonását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 6320 Solt, Kecskeméti u. 86 címen,
e-mail útján az info@pillehungaria.hu címen,
telefonon a 06 78/486-292 számon.

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont.

Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell
megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás
nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben
is csak a szükséges mértékben és ideig.

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év az elévülési idő.

6:22. § [Elévülés]
Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

Tájékoztatjuk, hogy
● a Honlapon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételének (pl. szerződés illetve megrendelés teljesítése) és
használatának feltétele, hogy az érintettek önkéntesen személyes adatokat szolgáltassanak. Ezért kérjük, hogy
minden esetben olvassa el a jelen Tájékoztatóban foglaltakat.
● az adatkezelés az Ön önkéntes, előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásán alapul, vagy a
szerződés teljesítéséhez vagy annak megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges, vagy az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
● köteles a személyes adatokat megadni, hogy teljesíteni tudjuk a rendelését.
● az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.
● Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

4. Ügyfélkapcsolat


Az érintettek köre: Az Adatkezelővel telefonon/e-mailben/chaten személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses
jogviszonyban álló valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megkereséseket tartalmazó levelek megőrzése az érintett
törlési kérelméig tart, de maximum 2 év.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az Adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 6320 Solt, Kecskeméti u. 86 címen,
e-mail útján az info@pillehungaria.hu e-mail címen,
telefonon a 06 78/486-292 számon.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont.

A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év az elévülési idő.

6:22. § [Elévülés]
Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

Tájékoztatjuk, hogy
● a Honlapon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételének (pl. szerződés teljesítése, ajánlat adása, egyéb kérések
megválaszolása) és használatának feltétele, hogy az érintettek önkéntesen személyes adatokat szolgáltassanak.
Ezért kérjük, hogy minden esetben olvassa el a jelen Tájékoztatóban foglaltakat.
● az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez vagy annak megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges, vagy az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
● köteles a személyes adatokat megadni, hogy teljesíteni tudjuk a szerződést/egyéb megkeresését.
● az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk teljesíteni a szerződést/feldolgozni
a megkeresését.

5. Hírlevél, Direkt marketing tevékenység 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a
értelmében az érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb
küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Továbbá érintett a jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a
reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az
ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát
törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet. Érintett a reklámokról az üzenetben lévő
linkre kattintva iratkozhat le. Ez alól kivételt képez a nem marketing célú rendszer üzenet.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Az érintettek köre:

A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms) küldése az érintett részére, tájékoztatás
nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig
tart az adatkezelés. Nem hitelesített feliratkozási kérelmek esetében 4 hétig tart az adatkezelés, havonta egy alkalommal
törlésre kerül.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az Adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok
hordozhatóságát, vagy a hozzájárulás visszavonását illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 6320 Solt, Kecskeméti u. 86 címen,
e-mail útján az info@pillehungaria e-mail címen,
telefonon a 06 78/ 486-292 számon.
Az érintett bármikor, igényét jelezve az adatkezelő felé, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Tájékoztatjuk, hogy
● a Honlapon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételének (pl. hírlevelekre feliratkozás) és használatának
feltétele, hogy az érintettek önkéntesen személyes adatokat szolgáltassanak. Ezért kérjük, hogy minden esetben
olvassa el a jelen Tájékoztatóban foglaltakat.
● az adatkezelés az Ön önkéntes, előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásán alapul.
● köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
● az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
● Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni (pl. az üzenetben lévő leiratkozásra kattintással), amely
visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6. Panaszkezelés
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 


Az érintettek köre: A vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz
másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az Adatkezelő sales és marketing, valamint a panaszok kezelésével foglalkozó munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz. A személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 6320 Solt, Kecskeméti u. 86 xy címen,
e-mail útján az info@pillehungaria e-mail címen,
telefonon a 06 78/486-292 számon.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.
§ (7) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy
● az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
● a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
● köteles a személyes adatokat megadni, hogy hogy panaszát kezelni tudjuk.
● az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett
panaszát

V. Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy
amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

1. Adatfeldolgozók (akik, az Adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)

Az Adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá az érintettel kötött szerződés-, illetve a
jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az Adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek
megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek
jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az Adatfeldolgozó és bármely, az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz
hozzáféréssel rendelkező személy a jelen Tájékoztatóban foglalt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő
utasításának megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az Adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben
tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az
adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

Az Adatkezelő az informatikai háttár biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására
futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe. 

 

Egyes adatfeldolgozók


2. Adattovábbítás harmadik fél részére
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem
azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk
továbbított személyes adatokat. Ilyen harmadik fél az adattároló nevében jogi és behajtási feladatokat ellátó mindenkori ügyvéd és hitelbiztosító.

VI. Cookie-k (sütik) kezelése 

A “cookie” vagy “süti” egy kisméretű fájl, amely a számítógép böngészési előzményeit tárolja (nyelvi beállítások,
csatlakozási idő, látogatott oldalak, stb.). Ezeknek a tartalma ellenőrizhető, különösen azért, hogy a böngészést
hatékonyabbá tegyük. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyből Önt azonosítani tudhatnánk. Az
átláthatóság kedvéért, a következő bekezdések egy összefogó képet alkotnak a Honlap által használt cookie-król és olyan
megoldást tudnak kínálni, amely segíti a megfelelő döntés meghozatalát. Fontos leszögezni, hogy a számítógép mások
számára hozzáférhetővé tételével a cookie-k működésén is változtathat.

Miért használunk cookiekat?

Az Adatkezelő azért használ cookie-kat, hogy a felhasználó böngészését segítse és a felhasználói élményét növelje.
Illetve azokat a termékeket, amelyek iránt érdeklődött ismételten megjelenítsen az Ön számára. Ilyen cookie-kat használ
például a Google és a Facebook rendszere.

Az Adatkezelő használhat cookie-kat ahhoz, hogy bizonyos termékekkel kapcsolatosan tájékoztasson, igénybe vett
szolgáltatásokkal és meglátogatott oldalakkal kapcsolatban informáljon. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy személyre
szabott tartalmat tudjunk készíteni és különösen személyre szabott ajánlatokat készítsük, amikor Ön az oldalunkra lép.
Ezeket a cookie-kat a kérésének megfelelően – a következő bekezdésben leírtak szerint – tudjuk beállítani. Amennyiben
elutasítja a következő bekezdésben leírt cookie-k használatát, amely lehetővé tenné annak a rögzítését, hogy mely
termékeket, szolgáltatásokat, oldalakat választott ki, a böngészési tartalom nem lesz személyre szabva és az esetlegesen
megjelenő hirdetés irreleváns lehet Ön számára.

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz
szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal
statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Munkamenetre szóló cookie-k: A munkamenetre szóló cookie-k ideiglenes cookie-k, amelyek csak addig jegyzik meg az
Ön tevékenységét, amíg a webhelyen tartózkodik, és a webböngésző bezárásakor lejárnak.
Állandó cookie-k: Az állandó cookie-k a Honlapon belüli beállításainak a megjegyzésére szolgálnak, és akkor is az asztali
gépen vagy a mobileszközön maradnak, ha bezárja a böngészőt, vagy újraindítja a számítógépet.

Webanalitikai cookie-k: A Google Analytics cookie-k a weboldal teljesítményét mérik, amelyek elemzésével a weboldalt
átláthatóbbá, felhasználó barátabbá tehetjük. Ezek a sütik nem tárolnak személyes információkat, az adatokat név nélkül
kezelik. A Google Analytics conversion és remarketing sütik a kampányok hatékonyságát mérik, amelyek azért
szükségesek, hogy az oldal látogatói számára még relevánsabb hirdetéseket jelentessünk meg.

További információ a Google által kezelt sütikről: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/ 

Követő cookie-k: Egyes Cookie-k arra alkalmasak, hogy kövesék a weboldalon a böngészési magatartását és ez alapján
elemzéseket végezhessünk.

Hirdetésekkel kapcsolatos cookie-k: Facebook, Bing és Google Ads sütiket azért helyezünk el az oldalon, hogy a
felhasználóinkat célzó hirdetések minél inkább relevánsabbak legyenek, így fordulhat elő, hogy böngészési előzményei
alapján hasonló termékek hirdetéseit láthatja egy-egy harmadik fél által üzemeltetett weboldalon.
● Facebook sütikről további információk: https://www.facebook.com/business/gdpr
● Google által kezelt sütik: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/
● Remarketing és retargeting: Olyan cookie-k is vannak, amelyek arra adnak lehetőséget, hogy azokat a termékeket,
amelyek iránt érdeklődtél ismételten megjelenítsen a számodra. Ilyen cookie-kat használ a Google és Facebook,
rendszere.

Az adakezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A Honlapot látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Az automatikusan rögzített IP címeket a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tároljuk.

ci_sessions: azonosításhoz a belépésnél, (titkosítva: felhasználónév, e-mail cím): 2 óránként törlődik, 5 percenként frissül

utolsó megtekintett termékek: 1 évig érvényes

kedvenc termékek: 1 évig érvényes

php session cookie: böngésző bezárásával törlődik

Quartic cookiek, 2 évig érvényes

Facebook cookiek, 2 évig érvényes

Google cookiek, 2 évig érvényes

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos
célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által
kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltatónak feltétlenül
szüksége van.
A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell
menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését
meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények
között oda vezethet, hogy Honlapunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan,
hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:
Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html
Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari iOS: http://support.apple.com/kb/PH5042

Hogyan tudja a cookie-kat kezelni?

Cooki/Süti kezelési tájékoztatót az alábbi linken találod, ahol személyre szabhatod a beállításokat.
Böngészési beállítások és a választásának következményei: Többféleképpen lehet a cookie-kat kezelni. Bármikor a
böngésző Beállítások menüpont, Segítség opció kiválasztásával módosítható a cookie-kra vonatkozó beállítás. Ez
megmutatja, hogy hogyan lehet kitörölni a cookie-kat, hogy lehet értesítést kérni arról, ha cookie-t kapott vagy hogyan
lehet hatástalanítani valamennyi vagy bizonyos feladóktól származó cookie-kat. Lehetősége van arra is, hogy a cookie-kat
manuálisan törölje. Lehetősége van továbbá arra, hogy hatástalanítsa vagy kitörölje a böngészője kiegészítő szoftvere
által használt hasonló cookie-kat, úgy mint a Flash cookie-kat, módosítva a kérdéses szoftver beállításait vagy a szoftvert
közzétevő honlapján.

Fontos tudni, hogy a böngésző beállításainak ilyen módosítása magával vonhatja, hogy egyes tartalmakhoz való
hozzáféréstől vagy egyes várt szolgáltatástól elessen. Nem vállalunk felelősséget a cookie-k korlátozásának
következményeként előálló korlátozott működésből eredő következményekért.

A választási lehetőség a használt böngészőtől függ. Minden böngésző beállításában lehetőség van a cookie-k kezelésére.
Az erre vonatkozó információ a böngésző segítség menüpontjában található meg, amely részletes információt tartalmaz
a választható beállításokról.

Az Internet Explorer™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki az Internetbeállítások parancsot, majd
kattintson a biztonság fülre és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki a biztonság tab-ot és jelölje be a kívánt beállításokat
vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Chrome™ esetén: Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd kattintson a Haladó beállítások parancsra, majd a
biztonságra vonatkozó menüpontban a tartalmi beállítások opcióban jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a
következő link szerinti utasításokat: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&hlrm=enSafari™ esetén: Nyissa meg az Beállítások menüpontot, válassza ki a biztonság opciót és jelölje be a kívánt beállításokat
vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat: https://support.apple.com/?path=Safari/3.0/fr/9277.htmlOpera™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki a Személyes adatok törlése parancsot, válassza a
részletes beállítások tab-ot és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat:
http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.htmlOkostelefon használata esetén: Annak beállításához hogy a Safari™ böngészője elfogadja a cookie-kat Az alapképernyőn
válassza ki a beállítások menüpontot, Safari opciójában érintse meg a Cookie-k elfogadása opcióban a soha, látogatott
oldalakról, mindig parancsok közül, amit beállítani szeretne. A cookie-k törléséhez Beállítások menüpont, Safari
opciójában válassza ki a Cookie-k törlése parancsot. A telefonon lévő valamennyi cookie törlése a Menü, Beállítások,
Minden Cookie törlése parancs kiválasztásával lehetséges.

VII. Google és Facebook szolgáltatások használata 

1. Google Ads konverziókövetés használata
A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a
Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; a továbbiakban: Google).
Amikor felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a
számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a felhasználó a Honlap bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads
konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a
hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan
információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: E-mail cím, melyet a szolgáltatás során titkosítanak, pszeudonimizálnak, így
személyes adat jellegük elvész. További információk: https://support.google.com/adwords/answer/6334160
Az érintettek köre: A Honlapon regisztrált és böngésző valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Címzett Google hirdetések közzététele a felhasználók részére.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart az
adatfeldolgozás.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k
telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
www.google.de/policies/privacy/

2. A Google Analytics alkalmazása
Ez a Honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. (a továbbiakban: Google) webelemző
szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére
mentenek, így elősegítik a felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USAbeli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a felhasználó IP-címét az
Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes
esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni,
hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a Honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap
aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más
adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban
felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a Honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen
használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a felhasználó
weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A Honlap használatával kifejezetten hozzájárul, hogy a Google az itt rögzített feltételekkel és az itt megállapított célok érdekében kezelje a személyes adatait. A Google Titoktartási Szabályainak megismeréséhez, kérjük látogassa meg a következő weboldalt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

3. Facebook pixel

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a Honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek
állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook
remarketing pixel követőkód segítségével a Honlap látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet
meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel /
Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat:
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

4. Közösségi oldalak
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

Az érintettek köre:
Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon,
és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a Honlap egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a
Honlapnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők
személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve
az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi
oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az
adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködik olyan külső szolgáltatókkal, amelyek
regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében
egyes személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név, profilkép) e külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy
az adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.

Az Adatkezelővel együttműködő regisztrációt vagy belépést könnyítő, webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső
szolgáltatók: Facebook Inc., Google LLC.

VIII. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az
érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.
Javasoljuk, hogy az érintett a hatósági, illetve a bírósági jogorvoslati lehetőségek igénybevétele előtt az adatkezeléssel
kapcsolatos kérdésével, észrevételével vagy panaszával forduljon az Adatkezelő munkatársaihoz a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, chaten, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő
nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a
Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte –
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításáhozelengedhetetlenül szükséges.

IX. Az érintettek jogai
A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban
felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes
adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje meghatározott feltételek esetén.

A törlés megtagadható (a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
(b) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (c) jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az
érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a
korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás
linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában az érintett személyes adatait törli.

Az elfeledtetéshez való jog
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a
megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi,
hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem
kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (a) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges; (b) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás; vagy (c) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő az érintett
tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést
megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről
értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –
alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és
szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

X. Intézkedési határidő
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

XI. Az adatkezelés biztonsága
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett,
változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt
végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között,
adott esetben:

a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását,
integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok
rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres
tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében
a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi
jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.

Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő
törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető
legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.

A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet
igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus
adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség
szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről. 

Az Adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:
A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):
A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.
A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.
A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.
A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol
adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.

Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

Informatikai védelem
Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.
A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.
A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.
A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.
A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva. 

XII. Adatvédelmi incidens
1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és
közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által
az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi
incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az
adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett
jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett
információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte,
hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

2. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután,
hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha
az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

XIII. Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén
Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat
rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az Adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől
legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.
Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az Adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését
követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

XIV. Felelősség
Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti
és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az Adatkezelőtől, illetve az
általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.
Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatfeldolgozó mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha
bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban
vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek,
valamint az Adatkezelő jogszerű utasításainak betartásával járt el.

Az Adatkezelő és az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó, továbbá a közös adatkezelők és az
általuk megbízott vagy rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozók a személyes adatok kezelésére vonatkozó,
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével okozott kárért az
érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az érintettnek.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi
jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.

XV. Panasztételi lehetőség, bírósághoz fordulás
Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni :
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ön jogosult továbbá bírósághoz fordulni jogainak megsértése esetén. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.

XVI. Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről.