ÁSZF - átutalásos fizetéshez

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Szállító: PILLE-HUNGÁRIA Zrt.
Címe: 6320 Solt, Kecskeméti út 86.
Cégjegyzékszáma: 03-10-100541
Adószáma: 25743782-2-03
Bankszámla száma: 11732301-20010984-00000000
Képviseletében: Nyéki József Gábor vezérigazgató
(a továbbiakban: Szállító )
másrészről
Megrendelő neve:
Székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzékszám:
Képviseletében:
(a továbbiakban: Megrendelő)
között az alábbi kikötésekkel:

1. A megállapodás tárgya: A Szállító által forgalmazott élelmiszeripari
termékek szállítása.
A megállapodás időbeli hatálya ....................................határozatlan
ideig.
2. Megrendelés és teljesítés: Szállító köteles a szállításokat a Megrendelő által
megjelölt időpontban – a Szállító által megnevezett és a Megrendelővel
közölt túranapokhoz igazítva – és mennyiségben teljesíteni.
A megrendelt termékmennyiség leszállítását a Szállító végzi saját
fuvareszközével, külön szállítási költség felszámítása nélkül.
3. Teljesítés helye: A Szállító a Megrendelő által megrendelt árut a Megrendelő
által megjelölt, ..............., szám alatti székhelyén/telephelyén köteles
átadni.
4. Az áru minőségére a Szállító szavatosságot vállal. Ennek megfelelően
Szállító szavatol azért, hogy az átadott termék minősége a vonatkozó

2

jogszabályi és élelmiszeripari előírásoknak megfelel. Eltérő minőség
szállítása esetén a Szállító a Vevő reklamációját követően 5 munkanapon
belül köteles a minőségi kifogást kivizsgálni, és amennyiben az
megalapozott, a reklamált tétel elszállításáról saját költségére gondoskodni
és a hibás árut kicserélni.
5. Eladási ár: a felek közötti megállapodás alapján kerül meghatározásra.. A
Szállító árváltoztatási szándékát az adott körülmények között lehetséges
legrövidebb időn belül közli a Vevővel.
6. Fizetés módja: átutalás
7. Fizetési határidő :
8. Fizetéssel kapcsolatos további kikötések:
A Vevő tudomásul veszi, hogy az áru ellenértéke teljes kiegyenlítéséig a
Szállító az áru tulajdonjogát fenntartja azzal, hogy a Vevő jogosult a termék
felhasználására és/vagy továbbértékesítésére. Vevő a teljes vételár
maradéktalan megfizetéséig a bizományos jogait gyakorolja.

Késedelmes fizetés esetén a Szállító a követelését elsősorban fizetési
felszólítás útján, eredménytelenség esetén – értékhatártól függően fizetési
meghagyás kibocsátása iránti vagy felszámolás elrendelése iránti kérelem –
benyújtásával jogosult érvényesíteni, továbbá választása szerint jogosult a
tulajdonát képező, a Vevőnél készleten levő termék kiadását követelni.
Az áru ellenértéke akkor tekinthető kiegyenlítettnek, ha a vételár teljes
összegben kifizetésre került. A fizetési határnap eredménytelen leteltével a
Szállító a Vevővel szemben szankciókat, korlátozó intézkedéseket hozhat. A
Szállító késedelmes fizetés esetén jogosult a Ptk. gazdálkodó szervezetek
közötti ügyletek vonatkozásában meghatározott mértékű kamatot
felszámolni. Öt napot meghaladó késedelem esetén a Szállító csak
előreutalás vagy készpénzzel történő azonnali fizetés ellenében biztosít árut
a Vevőnek, figyelembe véve a mindenkor hatályos adójogszabályokból
eredő korlátokat.

9. Számlázás ütemezése: megrendelésenként, túranapokon.
10. A szerződő felek részéről a szállítási szerződést 30 napos határidővel
írásban, a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal bármelyik fél
felmondhatja. A felmondás közlése történhet postai kézbesítéssel, fax vagy

3

elektronikus levél útján. A szerződés csak akkor szüntethető meg ha a két
fél közötti követelések maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek.

11. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogviták esetére elsődlegesen
annak egymás közötti peren kívüli rendezésére törekszenek. Egyezség
hiányában egymás közötti peres eljárásra a felek értékhatártól függően a
Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.
Solt,

.................................................. ...............................................
Szállító Cégszerű aláírása Vevő Cégszerű aláírása

4

ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS

A TÁRSASÁG ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKBEN

1. A Társaság, mint adatkezelő a vele szerződő természetes személy szerződésben megadott
személyes adatait a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából
szerződés teljesítése jogcímén kezeli, ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését
követő 5 év. A megadott adatok számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség
teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év.
2. A Társaság a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró – a szerződést aláíró – természetes
személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail címét és telefonszámát,
online azonosítóját kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása,
kapcsolattartás céljából jogos érdek jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés
megszűnését követő 5 év. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett kiemelt joga, hogy
tiltakozzon az adatkezelés ellen.
3. A Társaság a vele kötött szerződésben kapcsolatartóként megjelölt – nem aláíró - természetes
személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből
eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából az érintett hozzájárulása jogcímén kezeli. A
szerződő partner feladat annak biztosítása, hogy kapcsolattartói a Társaság részére az adatkezelési
hozzájárulást megadják. Ezen adatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását
követő 5 év. A hozzájárulás visszavonása esetén a szerződő partner új kapcsolattartót köteles
kijelölni, akitől az adatkezelési hozzájárulást be kell szerezni.
4. Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: a Társaság
ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési, adózási
feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
5. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés céljából a
társaság által megbizott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a
megbizott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának.
6. A fentiek szerint érintett természetes személynek az adatkezeléssel összefüggésben
Társaságunkkal, mint adatkezelővel szemben joga van az átlátható tájékoztatáshoz,
kommunikációhoz, és joggyakorlásának elősegítéséhez, az előzetes tájékozódáshoz,(ha a
személyes adatokat az érintettől gyűjtik), a tájékoztatáshoz és információkhoz, ha a személyes
adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg. Az érintettet megilleti a hozzáférés joga és a
helyesbítéshez való jog, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás joga, a felügyeleti hatóságnál
történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog), a felügyeleti hatósággal szembeni
hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni
hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. Az adatvédelmi jogszabályokban írt feltételekkel és
korlátozásokkal illeti meg az érintetett a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), az
adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, az
automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog. Az érintett természetes személy
jogairól további részletes tájékoztatást és az adatfeldolgozók személyéről információkat a Társaság
honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
7. Ezen adatkezelési kikötésekben nem szabályozott kérdésekre, az érintett személy jogaira az EU
2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete továbbá az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók.
Kelt, ___________________ ______ év _____________ hó ____ nap

______________           ______________
  aláírás aláírás                 aláírás aláírás

 

ÁSZF - készpénzes fizetéshez

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Szállító: PILLE-HUNGÁRIA Zrt.
Címe: 6320 Solt, Kecskeméti út 86.
Cégjegyzékszáma: 03-10-100541
Adószáma: 25743782-2-03
Bankszámla száma: 11732301-20010984-00000000
Képviseletében: Nyéki József Gábor vezérigazgató
(a továbbiakban: Szállító )
másrészről
Megrendelő neve (cégneve):
Székhelye:
Cégjegyzékszáma (Nyilvántartási szám):
Adószáma:
Képviseletében (név, képviseleti minősége):
(a továbbiakban: Megrendelő)
között az alábbi kikötésekkel:

1. A megállapodás tárgya: A Szállító által forgalmazott élelmiszeripari
termékek szállítása.
A megállapodás időbeli hatálya: ................. napjától határozatlan ideig.
2. Megrendelés és teljesítés: Szállító köteles a szállításokat a Megrendelő által
megjelölt időpontban – a Szállító által megnevezett és a Megrendelővel
közölt túranapokhoz igazítva – és mennyiségben teljesíteni.
A megrendelt termékmennyiség leszállítását a Szállító végzi saját
fuvareszközével, külön szállítási költség felszámítása nélkül.
3. Teljesítés helye: A Szállító a Megrendelő által megrendelt árut a Megrendelő
által megjelölt ............................. szám alatti székhelyén/ telephelyén
köteles átadni.
4. Az áru minőségére a Szállító szavatosságot vállal. Ennek megfelelően
Szállító szavatol azért, hogy az átadott termék minősége a vonatkozó
jogszabályi és élelmiszeripari előírásoknak megfelel. Eltérő minőség
szállítása esetén a Szállító a Vevő reklamációját követően 5 munkanapon

2

belül köteles a minőségi kifogást kivizsgálni, és amennyiben az
megalapozott, a reklamált tétel elszállításáról saját költségére gondoskodni
és a hibás árut kicserélni.
5. Eladási ár: a felek közötti megállapodás alapján kerül meghatározásra. A
Szállító árváltoztatási szándékát az adott körülmények között lehetséges
legrövidebb időn belül közli a Vevővel.
6. Fizetés módja: készpénz
7. Számlázás ütemezése: megrendelésenként, túranapokon.
8. A szerződő felek részéről a szállítási szerződést 30 napos határidővel
írásban, a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal bármelyik fél
felmondhatja. A felmondás közlése történhet postai kézbesítéssel, fax vagy
elektronikus levél útján.
9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
10. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogviták esetére elsődlegesen
annak egymás közötti peren kívüli rendezésére törekszenek. Egyezség
hiányában egymás közötti peres eljárásra a felek értékhatártól függően a
Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.
Solt, ..............

.................................................. ...............................................
Szállító Cégszerű aláírása Vevő Cégszerű aláírása

3

ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS

A TÁRSASÁG ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKBEN

1. A Társaság, mint adatkezelő a vele szerződő természetes személy szerződésben megadott
személyes adatait a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából
szerződés teljesítése jogcímén kezeli, ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését
követő 5 év. A megadott adatok számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség
teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év.
2. A Társaság a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró – a szerződést aláíró – természetes
személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail címét és telefonszámát,
online azonosítóját kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása,
kapcsolattartás céljából jogos érdek jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés
megszűnését követő 5 év. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett kiemelt joga, hogy
tiltakozzon az adatkezelés ellen.
3. A Társaság a vele kötött szerződésben kapcsolatartóként megjelölt – nem aláíró - természetes
személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből
eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából az érintett hozzájárulása jogcímén kezeli. A
szerződő partner feladat annak biztosítása, hogy kapcsolattartói a Társaság részére az adatkezelési
hozzájárulást megadják. Ezen adatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását
követő 5 év. A hozzájárulás visszavonása esetén a szerződő partner új kapcsolattartót köteles
kijelölni, akitől az adatkezelési hozzájárulást be kell szerezni.
4. Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: a Társaság
ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési, adózási
feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
5. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés céljából a
társaság által megbizott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a
megbizott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának.
6. A fentiek szerint érintett természetes személynek az adatkezeléssel összefüggésben
Társaságunkkal, mint adatkezelővel szemben joga van az átlátható tájékoztatáshoz,
kommunikációhoz, és joggyakorlásának elősegítéséhez, az előzetes tájékozódáshoz,(ha a
személyes adatokat az érintettől gyűjtik), a tájékoztatáshoz és információkhoz, ha a személyes
adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg. Az érintettet megilleti a hozzáférés joga és a
helyesbítéshez való jog, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás joga, a felügyeleti hatóságnál
történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog), a felügyeleti hatósággal szembeni
hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni
hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. Az adatvédelmi jogszabályokban írt feltételekkel és
korlátozásokkal illeti meg az érintetett a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), az
adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, az
automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog. Az érintett természetes személy
jogairól további részletes tájékoztatást és az adatfeldolgozók személyéről információkat a Társaság
honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
7. Ezen adatkezelési kikötésekben nem szabályozott kérdésekre, az érintett személy jogaira az EU
2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete továbbá az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók.
Kelt, ..........................

______________ ______________
aláírás aláírás